STRUKTÚRA COOP BLOG

SZJA KISOKOS - 1. rész Családi adókedvezmény és 4 vagy több gyerekes anyák kedvezménye

A személyi jövedelemadó bevallás kitöltése egyre egyszerűbbnek tűnik, mivel a NAV-hoz beérkező adatszolgáltatások szinte biztos alapját képezik a bevallásnak.

Azonban vannak olyan kedvezmények melyekről a NAV-nak nincs információja ezért nekünk kell tisztában lenni vele, hogy a NAV tervezetét ki tudjuk egészíteni és amire jogosultak vagyunk kedvezmények, azokat érvényesíteni is tudjuk.

Ezeknek a kedvezményeknek az érvényesítése két módon történhet:
1. év közben, az adóelőleg megállapításakor
2. az éves bevallás elkészítésekor
A nyilatkozatok letölthetőek a következő linken:
https://nav.gov.hu/ado/adoeloleg_nyilatkozat_2022

Nézzük akkor a kedvezményeket!
Mivel előfordulhat, hogy egy adózónak többféle kedvezmény is jár, fontos tisztázni, hogy az adóalapból milyen sorrendben vonhatók le a kedvezmények.

2023. január 1-jétől az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:
– négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
– 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
– személyi kedvezmény,
– első házasok kedvezménye,
– családi kedvezmény,
– 30 év alatti anyák új adókedvezménye

Ebben a cikkünkben először a családi adókedvezményt és a 4 gyerekes anyák kedvezményét járjuk körül, hiszen ezek leadása a munkáltatók felé most aktuális.

Családi kedvezmény

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalapkedvezmény, amelyet a jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.

Ki lehet jogosult?
•     az a magánszemély, aki a gyermek után családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (például a nevelőszülő házastársa)
•     a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa (tehát az élettárs nem)
•     a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy;
•     a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy.

Ki a kedvezményezett eltartott és ki minősül csak eltartottnak?

Kedvezményezett eltartott:
•     az, aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
•     a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
•     az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
•     a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott:
•     a kedvezményezett eltartott,
•  az, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.
A Cst. szerint a családi pótlék megállapításánál figyelembe vehető az, aki
•     köznevelési intézmény tanulója, vagy
• felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató,
•     és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Mit jelent a jogosultsági hónap?
A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben a jogosultság legalább egy napig fennáll. Jogosultsági hónapnak tekinthető az a hónap,
• amelyben a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
• amelyre a rokkantsági járadékot folyósítják,
• amelyben a várandósság – orvosi igazolás szerint – a 91. napot eléri, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik

Igénybe vehető családi kedvezmény összege:
A kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege:
• 1 eltartott esetén 66 670 forint;
• 2 eltartott esetén 133 330 forint;
• 3 (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogosultsági hónaponként igénybe vehető családi kedvezmény összege (családikedvezmény-keret) az eltartottak és kedvezményezett eltartottak számától függően a következők szerint alakul:

Eltartottak

Kedvezményezett eltartott

Kedvezmény összege

Kedvezmény összege adóban

1

1

66.670

10.000

2

1

133.330

20.000

2

2

266.660

40.000

3

1

220.000

33.000

3

2

440.000

66.000

3

3

660.000

99.000

Felváltva gondozott gyermek
Speciális szabály vonatkozik azon elvált szülőkre, akik jogerős bírósági döntés, egyezség vagy közös kérelem alapján gyermekeiket felváltva gondozzák, és ezáltal a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak.
A felváltva gondozott gyermek mindkét szülőnél kedvezményezett eltartottnak minősül, az utána megállapított családi kedvezmény összegét azonban a szülők 50 százalékban érvényesíthetik. A felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezményt mindkét szülő, valamint a szülő új házastársa is igénybe veheti. A felváltva gondozott gyermek után a szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére, megosztására egymás között nem jogosultak.
Fontos, hogy a kedvezményt mindkét szülő csak akkor érvényesítheti, ha a családi pótlékra jogosult. Például, ha a gyermeket felváltva gondozzák, de a családi pótlékot 100 százalékban az anya kapja meg, akkor az apa nem érvényesítheti a családi kedvezményt, az anya viszont a teljes összeget igénybe veheti.

Családi járulékkedvezmény
Ha a jogosultnak járó családi kedvezmény összege több, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelmének összege, akkor lehetősége van arra, hogy az adóalapot meghaladó rész 15 %-át családi járulékkedvezmény jogcímen igénybe vegye a következők szerint.

A családi járulékkedvezményt az a magánszemély veheti igénybe, aki
• az Szja törvény szerinti családi kedvezményre jogosult és
• a Tbj. szerint biztosított.

Tehát két feltételt kell figyelembe venni, egyrészt azt, hogy olyan magánszemély veheti igénybe a kedvezményt, aki az Szja törvény szerint azt érvényesítheti, másrészt a kedvezmény érvényesítésére kizárólag a biztosított – például a munkaviszonyban álló – magánszemély jogosult. Az adómentes, de járulékalapot képező jövedelmekre családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető.
A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő 18,5% társadalombiztosítási járulék vagy 10 % nyugdíjjárulék összegét.

A családi kedvezmény igénybevétele

Közös érvényesítés:
Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik, akár már év közben, az adóelőleg megállapításakor, akár év végén a bevallásban.

Megosztás:
Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásában megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.
A jogosult nem oszthatja meg azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezmény összegét,
• amelyre vonatkozóan a gyermek után a családi pótlékot egyedülállóként veszi igénybe, ide nem értve, ha a jogosult a Cst. 12. § (3) bekezdése alapján minősül egyedülállónak,
• amelyben a családi kedvezményt más jogosulttal közösen érvényesíti.

 

Közös igénybevétel

Megosztás

Mikor lehet?

Év közben az adóelőleg megállapításakor, év végén a bevallásban

Csak év végén a bevallásban

Kivel lehet?

Jogosult a jogosulttal

Jogosult, a jogosultnak nem minősülő, közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal

 

 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő (NÉTAK), aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermek után
a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
c) a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
és az a), b) és c) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

– Értékhatár nélkül figyelembe vehető minden jogosultsági hónapban.
– Az első jogosultsági hónap 2020 januárja.
– A NÉTAK azokra a hónapokra vehető igénybe, amelyekben a jogosultság fennáll. A jogosultság teljes hónapra vonatkozik, azaz, ha egy nő az adott hónapban akár csak egy napig is NÉTAK-os anyának számít, akkor a teljes hónapra érvényesítheti a kedvezményt.
– Megszűnik a jogosultság annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben az édesanya utoljára tekinthető NÉTAK-os anyának.

A NÉTAK a következő jövedelmekre érvényesíthető.
– A bér- és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre,
– Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:
• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
• a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére

A felsoroltakon kívül más jövedelemre – például bérbeadásra vagy más magánszemélytől származó jövedelemre – a NÉTAK nem érvényesíthető.

Ha a magánszemély olyan tevékenységet végez, amely bevételei egy részére alkalmazhatja a kedvezményt, más részére viszont nem, akkor a NÉTAK alapját képező jövedelmet bevételarányosan kell kiszámítani.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!


Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/