Bejegyzések tőle Potó Márta

Elérhetőek az szja bevallási tervezetek

STRUKTÚRA COOP BLOG

Március 15-étől elérhetőek az szja-bevallási tervezetek

A törvényben előírt határidőkor, azaz március 15-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  elérhetővé tette  az szja-bevallási tervezeteket.  Az adóhivatal most is több mint 5,6 millió magánszemély helyett dolgozott.

Idén az adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, az őstermelők, és az áfás magánszemélyek is. Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfa fizetésére kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, továbbá a NAV-nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük adóbevallási tervezetüket.

A 2022-re vonatkozó adóbevallási tervezet a központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító segítségével bárki megnézheti elektronikusan az eSZJA-portálon (https://eszja.nav.gov.hu). Szerkeszteni és jóváhagyni asztali gépen vagy bármilyen okoseszközön, tableten, telefonon is lehet.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója és kérte a tervezet postázását, annak a NAV 2023. május 2-áig a tervezet mellett az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot is megküldi. 

Átalányadó 2023 – KATA után hogyan tovább?

Átalányadó 2023 – KATA után hogyan tovább?

Sokakat ért váratlanul tavaly nyáron a KATA adózás változtatása és az a tény, hogy egy új adózási formára kell(het) áttérni. Az ÁTALÁNYADÓ adminisztrációja kezdetben ijesztően soknak tűnt, de 2023-ra ez a kép tisztult.

Bevallási határidő változások
A társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót tartalmazó ’58-as nyomtatványt szeptembertől decemberig havonta kellett beküldeni – azaz január 12-i határidővel még be kellett adni a 2022. december havit – de ezt követően 2023-tól már csak negyedévente kell ezt megtenni.

A határidők tehát:
2023. április 12.
2023. július 12.
2023. október 12.
2024. január 12.

Fontos megemlíteni, hogy nem csak a bevallás gyakorisága változott, de a TB járulék és Szociális hozzájárulás számításának módja is.
Idén már egy úgynevezett göngyölítéses adófizetési szabályt kell figyelembe venni, ami arra szolgál, hogy az ingadozó bevétellel rendelkező egyéni vállalkozókat se érje hátrány és így igazságosabb legyen a közteherviselés.

A göngyölítéses módszer alapján negyedévente össze kell adni az aktuális negyedévben, illetve a megelőző negyedévben (negyedévekben) megszerzett szja-köteles jövedelmet és abból ki kell vonni a megelőző negyedévben (illetve negyedévekben) járulékalapként figyelembe vett összeget. Az ily módon meghatározott összeget el kell osztani annyi hónappal, amelyben az egyéni vállalkozó a tárgynegyedévben biztosított volt. A számításnál minden olyan hónapot figyelembe kell venni, amelyben a vállalkozó legalább egy napig biztosított volt.

Az átalányadózó egyéni vállalkozó éves minimálbér felét el nem érő jövedelme továbbra is szja-mentes, ezért ez a jövedelemrész nem képez járulékalapot.
A biztosított egyéni vállalkozó tb-járulékának alapja 2023-ban is havonta legalább a minimálbér, ezért, ha a kiszámított összeg kisebb ennél, a járulékot a minimálbér után kell megfizetni.
A göngyölítéses módszert mind a főfoglalkozású, mind a nem főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozóknak alkalmazniuk kell, azonban a nem főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak nem kell figyelembe venniük a minimum-járulékalapra vonatkozó rendelkezéseket.

Átalányadózás újraválaszthatósága
A 2023-as évtől jelentősen csökken az az időszak, amelyben az átalányadózást megszüntető egyéni vállalkozó nem lehet újra átalányadózó. Az az egyéni vállalkozó, aki az átalányadózást megszünteti vagy az arra való jogosultsága megszűnik, a megszüntetés (megszűnés) évére és az azt követő 12 hónapra nem választhat ismételten átalányadózást.

Az átalányadózás bevételi értékhatára
2023. január 1-től megszűnik az átalányadózás választásához kapcsolódó bevételi értékhatár, így az egyéni vállalkozó akkor is választhatja az átalányadózást, ha a 2022. évi vállalkozói bevételének összege meghaladja az éves minimálbér tízszeresét (24 millió forintot) vagy ha
kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozónál az éves minimálbér ötvenszeresét (120 millió forintot).

Módosul az átalányadózás választásának feltétele is
Mostantól az egyéni vállalkozó addig adózhat az átalányadózás szerint, amíg a bevétele a 2023-as adóévben nem haladja meg
az éves minimálbér tízszeresét
a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozónál pedig az éves minimálbér ötvenszeresét.

Bevételi értékhatár arányosítása
A tevékenységét év közben kezdő, megszüntető vagy szüneteltető átalányadózó egyéni vállalkozó az előbb leírt bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival időarányosan veheti figyelembe. Fontos, hogy az is tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozónak számít, aki közvetlenül az átalányadózásra áttérés előtt katás volt, a bevételt ilyenkor is arányosítani kel

Szabadság – alap és pótszabadságok

SZABADSÁG - alap és pótszabadságok

A munkavállalónak minden naptári évben jár szabadság, amely alap- és pótszabadságból áll. Évközben kezdődött vagy megszűnt munkaviszony esetén a szabadság időarányosan jár, abban az esetben is ha az előző munkahelyen nem tudta az összes szabadságát kivenni. Az előző jogviszonyában fel nem használt napokat az előző munkáltatónak kell szabadság megváltásként kifizetnie.

A szabadságot a munkáltató adja ki a munkavállaló előzetes kérésére.
Általános szabály szerint a munkavállalónak a szabadságra vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt 15 nappal kell közölnie, és a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni.
A munkáltatónak munkaidő nyilvántartást kell vezetnie. Ezt a mai világban a munkáltató megteheti papír alapon, online, programokkal. Fontos, hogy minden esetben az Mt. szabályoknak megfelelő legyen.

Fontos változás 2023-tól a szabadság kiadásban. A munkáltató hét nap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni, változás azonban, hogy a szabadság kiadását a munkáltató a működését közvetlenül és súlyosan érintő rendkívüli esetben megtagadhatja, illetve ilyen okok fennállása esetén a már kiadott szabadságot megszakíthatja, illetve a kiadott szabadság időpontját módosíthatja.

Alap szabadság a törvény szerint minden munkavállalónak 20 nap és ehhez jönnek hozzá a pótszabadságok.

Életkori pótszabadság:

A törvény értelmében az alapszabadság mértéke 20 (húsz) munkanap.
Életkor szerint járó pótszabadság, ami abban az évben jár először, amelyben a lentebb meghatározott életkort betölti a munkavállaló.
• huszonötödik életévétől egy,
• huszonnyolcadik életévétől kettő,
• harmincegyedik életévétől három,
• harmincharmadik életévétől négy,
• harmincötödik életévétől öt,
• harminchetedik életévétől hat,
• harminckilencedik életévétől hét,
• negyvenegyedik életévétől nyolc,
• negyvenharmadik életévétől kilenc,
• negyvenötödik életévétől tíz munkanap.

Gyermek(ek) után járó pótszabadság, amire a gyermek születésének évétől jogosult a munkavállaló, utoljára pedig abban az évben, amelyben a gyermek betölti a 16. életévét.
• egy gyermek után kettő,
• két gyermek után négy,
• kettőnél több gyermek után, összesen hét munkanap.
• Amennyiben a munkavállaló gyermeke fogyatékos, abban az esetben két munkanappal nő a pótszabadság mértéke.

Egyéb pótszabadság fajták:
• Apáknak járó pótszabadság 2022. augusztusa után született gyermekek esetén január óta már 10 munkanap , amit a gyermek születését követő második hónap végéig lehet kivenni. Azonban érdemes figyelmi, mert az apa szabadság első 5 nap napjára távolléti díj, a 6. naptól pedig a távolléti díj 40%-a a juttatás összege jár csak.

• Szülői szabadság, ami a munkavállalót gyermeke hároméves koráig illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony a gyermek születését vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően egy éve fennálljon. Erre a 44 munkanapra a távolléti díj 10 százaléka adható.

• Fiatal munkavállalóként járó pótszabadság, ha a munkavállaló még kiskorú akkor évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amikor betölti a 18. életévét.

• A föld alatt állandó jelleggel, vagy ionizált sugárzásnak kitett munkahelyen a naponta legalább három órát dolgozó munkavállalókat is megilleti az öt munkanap pótszabadság.

• Olyan az esetben, hogyha a dolgozó megváltozott munkaképességű, fogyatékossági támogatásra jogosult, illetve vakok személyi járadékára jogosult, szintén jár az öt munkanap pótszabadság.

KIVA általános kiokos

KIVA általános kiokos

A kisvállalati adó, röviden KIVA, egy olyan egyszerűsített adónem, amely kiváltja a társasági adót (TAO) és a Szociális hozzájárulás adót (SZOCHO). Az adó mértéke 2023-ben 10%.

Pontosan kik lehetnek az adó alanyai?
Az egyéni cég, KKT, BT, KFT, ZRT, Szövetkezet és a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a Végrehajtó iroda, Ügyvédi iroda és a Közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

Fontos, hogy az adó alanyainak meg kell felelni bizonyos feltételeknek. Az adónem választását megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszáma nem haladhatja meg az 50 főt, az elszámolt bevétele az 3 milliárd forintot (év közben kezdő vállalkozás esetében időarányos összeget), a mérlegfőösszege az 3 milliárd forintot, valamint ellenőrzött külföldi társasággal nem rendelkezhet, illetve az adószámát az Adóhatóság a KIVA választást megelőző két évben jogerősen nem törölhette. Kapcsolt vállalkozások adatait össze kell számítani.

Mi az adó alapja?
A módosító tételek eredménye növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege. Nézzük is meg ezeket pontosan:

A személyi jellegű kifizetések esetében azt gondolhatnánk, hogy mivel a KIVA kiváltja a SZOCHO-t, ezért az alapja a kettőnek ugyanaz, de ez tévedés. A KIVA esetében a TBJ szerinti járulékalapot képező jövedelem minősül személyi jellegű kifizetésnek, kiegészítve a Szocho törvényben meghatározott béren kívüli juttatással és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatással. Lényeges viszont, hogy a Szocho. tv. szerint kedvezményre jogosult munkavállalók nagy része után a kisvállalati adóban is adóalap-csökkentő tétel érvényesíthető. Ezeket a kedvezményeket egy másik blogban fejtjük ki.

Melyek a módosító tételek?
Mint a társasági adó esetében, ezen adónem esetében is vannak korrekciós tételek. Viszont nem ugyanazok! Nézzük is meg őket:
– A saját tőke változása: A tőkekivonás, vagyis a jegyzett tőke leszámítolás, növeli az adóalapot. A tőkebevonás, leginkább a jegyzett tőke emelése, csökkenti az adóalapot.
– Osztalék: Kiva alanyiság alatt keletkezett eredmény terhére jóváhagyott fizetendő osztalék növeli az adóalapot, a kapott osztalék címén az adóévben elszámolt, a külföldön megfizetett adó összegével csökkentett bevétel összege, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként csökkenti az adóalapot.
– Növeli az adóalapot a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások (a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részében részletezve)
– Megállapított és megfizetett bírság, pótlék összege is növeli az adóalapot
– A behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés összege növeli az adóalapot, kivéve, ha azt magánszemély javára, vagy nem kapcsolt viszonyban álló külföldi személy vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személy javára engedik el.
– Pénztár értékének tárgyévi növekménye növeli, csökkenése csökkenti az adóalapot. Legfeljebb a pénztár mentesített értékét meghaladó rész.


Mi a pénztár mentesített értéke?

A tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy az adóalanyiság első évének nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke. A három érték közül a legmagasabb összeget kell a pénztár mentesített értékeként figyelembe venni. Amíg a pénztár értéke a mentesített érték alatt marad, annak változása nem befolyásolja az adóalapot, ha viszont meghaladja, akkor annak növekménye növeli a KIVA alapját. Ha a pénztár értéke a későbbi években ismét csökken, a kisvállalati adó összege a pénztár értékének csökkenésével mindaddig csökkenthető, amíg a pénztár mentesített értékét el nem éri. A három érték közüli választás lehetősége minden évben döntés kérdése.
A fentieken túl az adóalapot módosítani kell (lehet) ha az adózó a szokásos piaci ártól eltérő ellenértéket állapít meg a kapcsolt vállalkozásával kötött szerződésében, elhatárolt veszteség fennállásakor, külföldön adóztatható jövedelem esetén.

SZJA KISOKOS – 2. rész 25 év alattiak és 30 év alatti anyák kedvezménye

SZJA KISOKOS - 2. rész
25 év alattiak és 30 év alatti anyák kedvezménye

A személyi jövedelemadó bevallás kitöltése egyre egyszerűbbnek tűnik, mivel a NAV-hoz beérkező adatszolgáltatások szinte biztos alapját képezik a bevallásnak.

Azonban vannak olyan kedvezmények melyekről a NAV-nak nincs információja ezért nekünk kell tisztában lenni vele, hogy a NAV tervezetét ki tudjuk egészíteni és amire jogosultak vagyunk kedvezmények, azokat érvényesíteni is tudjuk.

Ezeknek a kedvezményeknek az érvényesítése két módon történhet:
1. év közben, az adóelőleg megállapításakor
2. az éves bevallás elkészítésekor
A nyilatkozatok letölthetőek a következő linken:
https://nav.gov.hu/ado/adoeloleg_nyilatkozat_2022

Nézzük akkor a kedvezményeket!
Mivel előfordulhat, hogy egy adózónak többféle kedvezmény is jár, fontos tisztázni, hogy az adóalapból milyen sorrendben vonhatók le a kedvezmények.

2023. január 1-jétől az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:
– négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
– 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
– személyi kedvezmény,
– első házasok kedvezménye,
– családi kedvezmény,
– 30 év alatti anyák új adókedvezménye

Előző cikkünkben először a családi adókedvezményt és a 4 gyerekes anyák kedvezményét járjuk körül, most pedig a két életkorhoz kötött kedvezményt, a 25 év alattiak és az új 30 év alatti anyák kedvezményét járjuk körül.

25 év alatti fiatalok kedvezménye

2022. január 1-től a 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapját
A kedvezményre jogosult fiatalnak nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a kedvezmény havi összegéig a jogosultságának időszakában, a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmei után.
– a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre pl:
• munkaviszonyból származó jövedelem
• adóköteles TB ellátások (táppénz, CSED, GYED)
• a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
• a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, de a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját,
• a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem
– Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül pl:
• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére,
• a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére,
• az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére,
• a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére.
A kedvezmény kizárólag a jogosultsági hónapban megszerzett jövedelemre érvényesíthető.

A kedvezmény mértéke
A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.
Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára pedig a 25. életéve betöltésének hónapja.

30 év alatti anyák kedvezménye

2022. december 28-án megjelent kormányrendelet értelmében a 30 év alatti nők a gyermekvállaláshoz kapcsolt személyijövedelemadó kedvezményt kapnak.
Ez azt jelenti, hogy a 25 év alatti fiatalok 2022-ben bevezetett kedvezményét terjesztik ki a gyermeket vállaló 25-30 éves korú fiatal nőkre.

A kedvezményt az a fiatal anya személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) » 29/A § (3) bekezdés a) pontja szerint az veheti igénybe, aki 2022. december 31-e után, de legkésőbb a 30. életéve betöltését megelőző napon magzata, vér szerinti gyermeke vagy örökbe fogadott gyermeke után családi kedvezményre lesz jogosult, vagyis 2023-ban gyermeket vállal.

Jogosultsági hónap az a hónap, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

Az új szja kedvezmény a kormányrendelet szerint már a magzat 91 napos korától jár, ám aki a magzat után már 2022-ben jogosulttá vált a családi adókedvezményekre, de 2023-ban szüli meg a gyermekét, csak a szülés napjától jogosult a támogatásra.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a következő, összevont adóalapba tartozó jövedelmekre érvényesíthető:
a) az Szja tv. szerint bérnek minősülő jövedelmére (Szja tv. 3. § 21. pont),
b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeire (ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét),
c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
– az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
– a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
– a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
– egyéni vállalkozónál a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazásakor a vállalkozói kivétre, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelemre;
– mezőgazdasági őstermelőnél az e tevékenységéből származó jövedelmére; a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelmére (például: megbízási, felhasználási szerződés alapján folytatott tevékenység).

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Az adóalap kedvezmény maximális összege 2023-ban jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adókedvezményt jelent.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!

Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/

SZJA KISOKOS – 1. rész Családi adókedvezmény és 4 vagy több gyerekes anyák kedvezménye

SZJA KISOKOS - 1. rész
Családi adókedvezmény és 4 vagy több gyerekes anyák kedvezménye

A személyi jövedelemadó bevallás kitöltése egyre egyszerűbbnek tűnik, mivel a NAV-hoz beérkező adatszolgáltatások szinte biztos alapját képezik a bevallásnak.

Azonban vannak olyan kedvezmények melyekről a NAV-nak nincs információja ezért nekünk kell tisztában lenni vele, hogy a NAV tervezetét ki tudjuk egészíteni és amire jogosultak vagyunk kedvezmények, azokat érvényesíteni is tudjuk.

Ezeknek a kedvezményeknek az érvényesítése két módon történhet:
1. év közben, az adóelőleg megállapításakor
2. az éves bevallás elkészítésekor
A nyilatkozatok letölthetőek a következő linken:
https://nav.gov.hu/ado/adoeloleg_nyilatkozat_2022

Nézzük akkor a kedvezményeket!
Mivel előfordulhat, hogy egy adózónak többféle kedvezmény is jár, fontos tisztázni, hogy az adóalapból milyen sorrendben vonhatók le a kedvezmények.

2023. január 1-jétől az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:
– négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
– 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
– személyi kedvezmény,
– első házasok kedvezménye,
– családi kedvezmény,
– 30 év alatti anyák új adókedvezménye

Ebben a cikkünkben először a családi adókedvezményt és a 4 gyerekes anyák kedvezményét járjuk körül, hiszen ezek leadása a munkáltatók felé most aktuális.

Családi kedvezmény

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő olyan adóalapkedvezmény, amelyet a jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.

Ki lehet jogosult?
•     az a magánszemély, aki a gyermek után családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (például a nevelőszülő házastársa)
•     a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa (tehát az élettárs nem)
•     a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy;
•     a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély, vagy – döntésük szerint – a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy.

Ki a kedvezményezett eltartott és ki minősül csak eltartottnak?

Kedvezményezett eltartott:
•     az, aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
•     a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
•     az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
•     a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott:
•     a kedvezményezett eltartott,
•  az, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.
A Cst. szerint a családi pótlék megállapításánál figyelembe vehető az, aki
•     köznevelési intézmény tanulója, vagy
• felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató,
•     és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Mit jelent a jogosultsági hónap?
A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben a jogosultság legalább egy napig fennáll. Jogosultsági hónapnak tekinthető az a hónap,
• amelyben a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
• amelyre a rokkantsági járadékot folyósítják,
• amelyben a várandósság – orvosi igazolás szerint – a 91. napot eléri, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik

Igénybe vehető családi kedvezmény összege:
A kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető családi kedvezmény havi összege:
• 1 eltartott esetén 66 670 forint;
• 2 eltartott esetén 133 330 forint;
• 3 (és minden további) eltartott esetén 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogosultsági hónaponként igénybe vehető családi kedvezmény összege (családikedvezmény-keret) az eltartottak és kedvezményezett eltartottak számától függően a következők szerint alakul:

Eltartottak

Kedvezményezett eltartott

Kedvezmény összege

Kedvezmény összege adóban

1

1

66.670

10.000

2

1

133.330

20.000

2

2

266.660

40.000

3

1

220.000

33.000

3

2

440.000

66.000

3

3

660.000

99.000

Felváltva gondozott gyermek
Speciális szabály vonatkozik azon elvált szülőkre, akik jogerős bírósági döntés, egyezség vagy közös kérelem alapján gyermekeiket felváltva gondozzák, és ezáltal a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak.
A felváltva gondozott gyermek mindkét szülőnél kedvezményezett eltartottnak minősül, az utána megállapított családi kedvezmény összegét azonban a szülők 50 százalékban érvényesíthetik. A felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezményt mindkét szülő, valamint a szülő új házastársa is igénybe veheti. A felváltva gondozott gyermek után a szülők a családi kedvezmény közös érvényesítésére, megosztására egymás között nem jogosultak.
Fontos, hogy a kedvezményt mindkét szülő csak akkor érvényesítheti, ha a családi pótlékra jogosult. Például, ha a gyermeket felváltva gondozzák, de a családi pótlékot 100 százalékban az anya kapja meg, akkor az apa nem érvényesítheti a családi kedvezményt, az anya viszont a teljes összeget igénybe veheti.

Családi járulékkedvezmény
Ha a jogosultnak járó családi kedvezmény összege több, mint az összevont adóalapba tartozó jövedelmének összege, akkor lehetősége van arra, hogy az adóalapot meghaladó rész 15 %-át családi járulékkedvezmény jogcímen igénybe vegye a következők szerint.

A családi járulékkedvezményt az a magánszemély veheti igénybe, aki
• az Szja törvény szerinti családi kedvezményre jogosult és
• a Tbj. szerint biztosított.

Tehát két feltételt kell figyelembe venni, egyrészt azt, hogy olyan magánszemély veheti igénybe a kedvezményt, aki az Szja törvény szerint azt érvényesítheti, másrészt a kedvezmény érvényesítésére kizárólag a biztosított – például a munkaviszonyban álló – magánszemély jogosult. Az adómentes, de járulékalapot képező jövedelmekre családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető.
A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő 18,5% társadalombiztosítási járulék vagy 10 % nyugdíjjárulék összegét.

A családi kedvezmény igénybevétele

Közös érvényesítés:
Több jogosult esetén az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményt a jogosultak közösen is igénybe vehetik, akár már év közben, az adóelőleg megállapításakor, akár év végén a bevallásban.

Megosztás:
Ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély jogosult, az őt megillető családi kedvezményt adóbevallásában megoszthatja a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.
A jogosult nem oszthatja meg azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezmény összegét,
• amelyre vonatkozóan a gyermek után a családi pótlékot egyedülállóként veszi igénybe, ide nem értve, ha a jogosult a Cst. 12. § (3) bekezdése alapján minősül egyedülállónak,
• amelyben a családi kedvezményt más jogosulttal közösen érvényesíti.

 

Közös igénybevétel

Megosztás

Mikor lehet?

Év közben az adóelőleg megállapításakor, év végén a bevallásban

Csak év végén a bevallásban

Kivel lehet?

Jogosult a jogosulttal

Jogosult, a jogosultnak nem minősülő, közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal

 

 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő (NÉTAK), aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermek után
a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
c) a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
és az a), b) és c) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

– Értékhatár nélkül figyelembe vehető minden jogosultsági hónapban.
– Az első jogosultsági hónap 2020 januárja.
– A NÉTAK azokra a hónapokra vehető igénybe, amelyekben a jogosultság fennáll. A jogosultság teljes hónapra vonatkozik, azaz, ha egy nő az adott hónapban akár csak egy napig is NÉTAK-os anyának számít, akkor a teljes hónapra érvényesítheti a kedvezményt.
– Megszűnik a jogosultság annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben az édesanya utoljára tekinthető NÉTAK-os anyának.

A NÉTAK a következő jövedelmekre érvényesíthető.
– A bér- és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre,
– Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül:
• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
• a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
• a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére

A felsoroltakon kívül más jövedelemre – például bérbeadásra vagy más magánszemélytől származó jövedelemre – a NÉTAK nem érvényesíthető.

Ha a magánszemély olyan tevékenységet végez, amely bevételei egy részére alkalmazhatja a kedvezményt, más részére viszont nem, akkor a NÉTAK alapját képező jövedelmet bevételarányosan kell kiszámítani.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!

Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/

Gyerekvállalás az apa szemszögéből – apaszabadság, CSED, GYED, GYES

Gyerekvállalás az apa szemszögéből

Milyen lehetőségek, kedvezmények vannak, amit az apa is igénybe vehet:

  • Pótszabadság
  • Családi adókedvezmény
  • Csecsemőgondozási díj
  • Családi pótlék
  • Gyed
  • Gyed extra
  • Gyes

Pótszabadság

Az apákat gyermeke születése esetén eddig alapesetben 5 munkanap pótszabadság illette meg, ha ikergyermekei születtek, akkor 7 munkanap. Ez 2023. január 1-től 10 napra növekszik, ám érdemes megjegyezni, hogy a munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a hatodik munkanapjától már csak a távolléti díj negyven százalékára jogosult.

A pótszabadságot a munkavállaló a gyermeke születésétől számított második hónap végig veheti igénybe. A munkáltató kérelemre köteles kiadni.

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény egy olyan anyagi könnyítés, amelyet az eltartottak után vehetnek igénybe az eltartók. A családi adókedvezmény szempontjából a gyermekek (eltartottak) száma és életkora a mérvadó.

Jogosult a családi adókedvezmény megigénylésére a gyermekre való tekintettel:

– a családi pótlékra is jogosult magánszemély
– a vele egy háztartásban élő, arra nem jogosult házastársa
– a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa.

CSED

A szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet

– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal (az elhalálozás napjától),
– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól az örökbe fogadni szándékozó nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),
– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),
– az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe (a gyermekgondozásba vételének napjától),
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő felügyeleti joga megszűnt (attól a naptól, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnt)

Amennyiben a fentebb meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik. 

GYED

A gyermekgondozási díj havi rendszerességgel folyósított pénzbeli családtámogatás. Az ellátás a csed lejártát követően, a gyermek 2 (ikrek esetében a gyermekek 3) éves koráig jár. Ez a juttatás nem alanyi jogon jár, akkor vehetjük igénybe, ha gyermekünk születését megelőző két évben legalább 365 napig biztosítottak voltunk. Ha az édesapa is rendelkezik ennyi biztosított idővel, akkor ő is dönthet úgy, hogy igénybe veszi ezt a támogatási formát. Ebben az esetben azt kell figyelembe venni a szülőknek, hogy melyiküknek nagyobb a fizetése. Hiszen a gyed havi összege a bruttó fizetés mértékétől függ, de a gyednek van maximum összege, tehát ha mindkét szülő egy bizonyos összeg felett keres, így is, úgy is a gyed maximumát fogja kapni. 

GYED extra program

Az elmúlt években a jogszabályozási változásoknak köszönhetően számos kiegészítéssel bővült a gyed. Bevezetésre került a nevelőszülői és nagyszülői, a diplomás gyed, valamint a bővített gyed ikrek esetén. Továbbá lehetővé vált, hogy a szülők egyszerre több ellátást is igénybe vegyenek, amennyiben jogosultak rá. Így előfordulhat olyan, hogy valaki az egyik gyereke után CSED-et, a másik után pedig gyedet vesz egyidejűleg igénybe. A GYED extrának köszönhetően az ellátást igénybe vevő szülő visszamehet dolgozni, és a munkabére mellett továbbra is jogosult a gyed teljes összegére.

GYES

A gyermekgondozást segítő ellátás havi rendszerességgel minden kisgyermekes családnak jár alanyi jogon jár, nincs feltételekhez kötve. Igénybe veheti ezt a vérszerinti szülő, a szülő élettársa, az örökbefogadó szülő, a gyám és a nagyszülő is. Lehet olyan helyzet, hogy az apa veszi igénybe ezt a támogatást. A támogatás folyósítása mellett korlátlanul folytathat keresőtevékenységet. 

Milyen előnyökkel jár, ha az apa megy gyedre?

Azon túl, hogy az apák egyre inkább igyekeznek kivenni részüket a gyermeknevelésből, érdemes anyagilag is megfontolni, hogy melyik szülő vegye igénybe a fenti támogatásokat.  Hiszen aki többet keres, jóval nagyobb összegű juttatást kaphat. Azonban mielőtt amellett tennénk le a voksunkat, hogy az édesapa vegye igénybe az ellátásokat, alaposan járjunk utána, hogy megfelel-e az előírt jogosultsági feltételeknek. 

Milyen hátrányokkal számolhatunk?

Hogyan érinti az anyákat az, ha az apa igényelné a gyedet, miközben vissza is megy dolgozni?

Ebben az esetben az anyának jeleznie kell (a CSED lejárta után) a munkahelyén, hogy nem megy vissza dolgozni, és fizetés nélküli szabadságot kér a gyermek hároméves koráig. Amíg az édesanya egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet (2022.01.01-től 8.400 Ft/hó), az az időszak nem számít bele a társadalombiztosítási jogviszonyába és ez az időszak a nyugdíjába sem számít bele. Valamint, ha a szülők szeretnének még egy gyermeket vállalni, miután az előző gyermekünk elérte a 2,5 éves kort, akkor így nem lesz meg az anyának a jogosultsága a CSED-re és a GYED-re sem, hiszen ahhoz is 2 éven belül 365 napi biztosítási jogviszony megléte szükséges és táppénzt sem tud majd igénybe venni. Így fél évig biztosan csak gyest fog kapni a második gyermek után, és ebben az esetben már csakis az apa tudja igényelni a gyedet, mivel csak neki lesz meg a kötelező jogviszonya.

Változások 2023-tól

Pár új változás még életbe lép 2023. január 1-től a megemelt apa szabadság napok mellett. Ilyen például, hogy a gyermek hároméves koráig ezentúl 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót, amit kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkáltatója.  Mindkét szülő számára lehetővé kell tenni a kivételt, de erre a 44 napra csak a távolléti díj tíz százalékát kaphatja meg, amelyből még levonják a gyed vagy a gyes összegét.

Továbbá a gyermek nyolcéves koráig a szülők kérhetik a távmunkában vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásukat is. Éjszakai munkára az édesanyákat, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülőket – a gyermek hároméves korától tízéves koráig – csak írásbeli hozzájárulásukkal oszthatja be a munkáltató. A jövőben az a munkavállaló, akinek hozzátartozója vagy a vele egy háztartásban élő gondozásra szorul, öt munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól.

Bővül még a felmondási tilalom alá tartozó esetek köre, így a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt az apasági szabadság, a szülői szabadság és a gondozói munkaidő-kedvezmény tartama alatt.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!

Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/

Tippek a vállalati bérszámfejtéshez

Tippek a vállalati bérszámfejtéshez

Előző cikkünkben végig néztük a legfontosabb intézkedéseket a sikeres bérszámfejtés érdekében, most pedig bemutatunk még pár olyan lehetőséget, amivel cége még eredményesebb lehet.

– Alkalmazzon olyan munkavállalót, aki járulék kezdeményben részesül, ezzel nem csak csökkented a kiadásaidat, de esélyt adsz olyan munkavállalóknak, akik hátrányban vannak a munkaerőpiacon ilyenek például a 3 vagy több gyermeket nevelő anyák, a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a munkaerő piacra lépők (vagy azért mert a megelőző 275 napban maximum 92 napot dolgoztak, vagy anyasági ellátás után kívánnak újra munkába állni), nyugdíjas munkavállalók.

– Jó, ha a bérszámfejtő az aktuális kedvezményekkel és időszakra érvényes kedvezményekkel is időben tisztába van és tudja tájékoztatni a céget ezekről a lehetőségekről. Az elmúlt években a veszélyhelyzetre való tekintettel számos adó és járulékkedvezmény volt igénybevehető. Ha ezekről Ön mindig tájékoztatást kapott, akkor a bérszámfejtője odafigyelt a cége helyzetére és igyekezett optimalizálni kiadásait. Ha ilyen intézkedés nem is várható a jövőben, az álláskeresőkre a munkaügyi központoknál általában vannak aktív támogatások, melyek igénybevehetők, csak érdeklődni kell és munkaerő megtartással, bővítéssel kapcsolatos pályázatok is léteznek.

– Legyen tisztába a kedvezményekkel, illetve legyen olyan bárszámfejtő csapat ön mögött, akik megteszik ezt. Tudta például, hogy gyermek születése estén jelenleg 5 (2023. január után valószínűleg már 10) nap szabadág illeti meg az édesapákat, méghozzá úgy, hogy ezekre a napokra jutó bért és járulékot cége teljesen visszakapja?
Így úgy tud munkavállalójának kedvezni, hogy nem jár önnek semmilyen plusz költséggel.

Amennyiben kérdése merült fel vagy érdekli, hogy hogyan tudná cége bérszámfejtését optimalizálni forduljon a Struktúra Coop szakértő csapatához.
www.stuktura-coop.hu/berszamfejtes

VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!

Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/

Mikor is lesznek gondtalan nyugdíjas éveink?

Mikor is lesznek gondtalan nyugdíjas éveink?

Sokszor mondjuk, majd ha nyugdíjasok leszünk, akkor lesz időnk és ezt is azt is meg fogunk tudni majd tenni, na de mikor is leszünk nyugdíjasok? Nézzük meg kinek mikor nyílik meg a lehetősége a nyugellátásra.

Öregségi nyugdíj típusai:
–        öregségi teljes nyugdíj
–        öregségi résznyugdíj
–        nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Az alábbi táblázatban található, hogy születési évek alapján ki mikor lesz jogosult öregségi nyugdíja:

Születési év

Nyugdíj jogosultság

1952.01.01.-előtt születettek

62. életév betöltése után

1952

62. életév betöltését követő 183. nap

1953

63. életév betöltése után

1954

63. életév betöltését követő 183. nap

1955

64. életév betöltése után

1956

64. életév betöltését követő 183. nap

1957

65. életév betöltése után

Teljes nyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik és nincs aktív biztosítási jogviszonya sem belföldön, sem külföldön.

Résznyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 20 év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt évvel igen és nincs aktív biztosítási jogviszonya sem belföldön, sem külföldön.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosult életkortól függetlenül az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, az igénylés napjától nem áll aktív biztosítási jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön.

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesül.

A megvásárolható nyugdíj évek azt jelenti, hogy akinek a nyugdíjazásához már csak maximum 5 év van hátra, az köthet a nyugdíjfolyósítóval megállapodást a szolgálati idő megváltására. A minimum, amit jogosultsági hónaponként meg kell fizetni, az a megállapodás megkötésekor érvényes minimálbér 22%-a.  Azaz, ha valaki 2023.10.-tól lenne jogosult nyugdíja és ilyen megállapodást szeretne kötni 2022.07.-hónapban, akkor 16*200.000*22%= 704.000,- forintot kell kifizetnie, hogy 2022.07 hótól nyugellátásban részesüljön.

Aki nyugdíj mellett munkavállalás mellett dönt, annak a jövedelméből csak 15%-os SZJA-t von a munkáltató, továbbá a munkáltatónak semmilyen adófizetési kötelezettsége nem keletkezik a kifizetett jövedelem után.

A nyugdíj jogosultsági időről, a nyugdíj összegéről és az ügyintézés menetéről az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar Államkincstárba. A beolvadás következtében 2017. november 1-jétől már a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként.

http://tcs.allamkincstar.gov.hu/

Minden, amit a munkaidőről tudni kell!

Minden, amit a munkaidőről tudni kell!

A munka- és pihenőidőt az új Munka Törvénykönyve (Mt.)t. XI. fejezete szabályozza.

Munkaidő nem más, mint: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.

 Az általános teljes napi munkaidő 8 óra. Ettől eltérni a felek megállapodása alapján lehet, legfeljebb 12 óra munkavégzésig, ha a munkavállaló
– készenléti jellegű munkakört lát el,
– a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója.

A munkáltató és munkavállaló rövidebb napi munkaidőben is megállapodhat, vagyis részmunkaidőben is foglalkoztatható a munkavállaló.

A munkáltató a munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja a munkavállalónak. A munkaidőkeret legfeljebb 4 hónap vagy tizenhat hét lehet. Tartama meghosszabbítható legfeljebb 6 hónapra vagy 26 hétre, ha
– megszakítás nélküli,
– több műszakos,
– idényjellegű tevékenység keretében,
– készenléti jellegű, valamint
– a 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A munkáltató kötelezettségei között szerepel a munkaidő beosztás elkészítése, melyet a munkavállaló felé legalább 1 héttel korábban írásban kell közölnie. Készítése során figyelni kell az Munka törvénykönyvében meghatározottakra.

A munkáltatónak a beosztás elkészítése során az alábbiakra kell figyelni:
– az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére
– általános munkarendben a munkavállaló beosztása heti 5 nap, hétfőtől péntekig, 8 órában. 

Munkaidőkeretben foglalkoztatottak esetében el lehet térni a napi 8 órától, de figyelni kell rá, hogy a napi 12 órát nem haladhatja meg. Munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. 

Egyenlőtlen a munkaidő-beosztás, ha a munkáltató
a) a munkaidőt a napi munkaidőtől eltérően osztja be,
b) a heti pihenőnapot az Mt. 105. § (1) bekezdéstől,
c) a heti pihenőidőt az Mt. 106. § (1) bekezdéstől eltérően osztja be.

Munkaszüneti napokon, valamint vasárnapokon történő munkavégzés csak abban az esetben lehetséges, ha a munkáltató tevékenységének jellegéből a munkavégzés ezeken a napokon is indokolt.

A munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabéren felül bérpótlék illeti meg.
Ilyen estek például:
– vasárnapi munkavégzés esetén 50 százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,
– a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.
– a munkavállalónak – a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.
– a munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján
– szabadidő jár
1. a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,
2. a munkaidőkereten felül vagy
3. az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén.

VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!

Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/